aug 11, 738 dagen geleden

De Zouaven oefent tegen streekgenoot West-Frisia 2-0

De Zouaven oefent tegen streekgenoot West-Frisia 2-0

West Frisia-coach ziet veel spelers falen tegen De Zouaven * Collega Kaagman vindt kwaliteit ’een rekkelijk begrip’ en roemt inzet en frisheid Grootebroekers

door Sander Kruissink

De oe­fen­wed­strijd tus­sen De Zou­a­ven en West Fresia was voor bei­de trai­ners za­ter­dag zeer nut­tig. Pim Kaag­man zag te­vre­den dat het in­pas­sen van ne­gen nieu­we se­lec­tie­spe­lers bij De Zou­a­ven voor­spoe­dig ver­loopt en dat zijn ploeg veel kan­sen creëert, maar deze al­leen nog moet be­nut­ten. Zijn col­le­ga Henk Spaan aan Enkhuizen zij­de mis­te juist dis­ci­pli­ne bij veel spe­lers.

Het had het af­fi­che van een com­pe­ti­tie­wed­strijd kun­nen zijn dit sei­zoen. West Fresia mis­te af­ge­lo­pen sei­zoen maar net de na­com­pe­ti­tie en dus de kans op pro­mo­tie naar de eer­ste klas­se. De Zou­a­ven ver­liet vo­rig sei­zoen via deze weg de hoofd­klas­se. Bei­de teams vol­doen hier­mee aan het ste­reo­ty­pe van een ploeg in het (post-)Spaantijdperk. Sinds de komst van Spaan in de zo­mer van 2013 groei­den de Enk­hui­zers van een pro­mo­ven­dus in de der­de klas­se naar een sub­top­per in de twee­de. Een kunst­je dat hij eer­der flik­te bij KGB en De Zou­a­ven (die hij bei­de van de vier­de naar de eer­ste klas­se leid­de) en Din­dua (waar­mee hij van de der­de naar de twee­de klas­se pro­mo­veer­de). Na zijn ver­trek volg­de vaak (zij het na eni­ge tijd) het ver­val.

Din­dua en KGB ver­toef­den af­ge­lo­pen sei­zoen in de vier­de klas­se, maar er lijkt op ba­sis van het ver­toon­de spel za­ter­dag wei­nig te vre­zen voor Kaag­man en de zij­nen (on­danks het ver­trek van vele sterk­hou­ders). De Enk­hui­zers toon­den aan nog niet op het ni­veau zijn van de te­gen­stan­der. Hun spaar­za­me kans­jes kwa­men voort uit dode spel­mo­men­ten, waar de thuis­ploeg het over­wicht had. Bij rust leid­de deze dan ook met 2-0. Hal­ver­we­ge de eer­ste helft zag eerst Bri­an Kaag­man zijn vrije trap door nie­mand ge­raakt wor­den en ver­vol­gens ach­ter de als ver­steend staan­de West Fri­sia-kee­per Mit­chel Lan­ge­reis het doel in stui­te­ren. Chris Groote­man ver­dub­bel­de op slag van rust de sco­re. Zijn be­ke­ken lob werd in eer­ste in­stan­tie nog door Lan­ge­reis te­gen de lat ge­tikt, maar daar­na schoof Groote­man de re­bound als­nog het doel in.

On­na­volg­baar

In de twee­de helft volg­den er gro­te kan­sen voor De Zou­a­ven voor on­der an­de­ren Den­nis van Trigt (die de bal op kor­te af­stand van het doel hoog en hard over schoot) en Tim Ste­ne­ker (zijn dia­go­na­le po­ging ca­ram­bo­leer­de via lat en paal weer uit het doel). Na de vele wis­sels die volg­den kreeg West Fri­sia-in­val­ler Raf­fieq Kad­dour nog twee kan­sen (een in­zet die Aron van Loon – zijn eni­ge ech­te red­ding van de dag – met een on­na­volg­ba­re re­flex keer­de en een we­gens bui­ten­spel af­ge­keurd doel­punt).

,,Dit was heel leer­zaam”, al­dus Spaan na af­loop. ,,Waar de dis­ci­pli­ne vo­ri­ge week nog groot was toen we te­gen Zwa­lu­wen’30 oe­fen­den, faal­den er nu veel spe­lers. Ik heb ge­zegd dat om­gaan met te­leur­stel­lin­gen ook in­vloed heeft op de se­lec­tie­pro­ce­du­re.’’

Een ver­zach­ten­de om­stan­dig­heid was dat spe­lers als Paul Kok, Joost Kooi­man, Nick Don­tje, Mark van Put­ten, Bob Kor­te­bos en Nick Ab­cou­wer nog niet in­ge­past kon­den wor­den we­gens bles­su­res, werk of va­kan­tie.

Col­le­ga Kaag­man kon min­der streng zijn. ,,Na vier trai­nin­gen ben ik niet on­te­vre­den over de eer­ste wed­strijd. Ie­der­een speel­de van­daag en maxi­maal een uur, maar ik wil­de na­tuur­lijk wel graag win­nen. Je kunt zeg­gen dat we door het ver­trek van veel spe­lers er kwa­li­ta­tief op ach­ter­uit zijn ge­gaan, maar kwa­li­teit is een rek­ke­lijk be­grip. Je kunt dat com­pen­se­ren met in­zet en fris­heid en dat heeft deze groep van­daag ge­noeg ge­toond.’’

Foto Marcel Rob/NHD bron

Deel "De Zouaven oefent tegen streekgenoot West-Frisia 2-0" via

Add a comment

2 READERS COMMENTED

  1. 16/08/2015
    ?????
  2. 12/08/2015
    Goedenmiddag
    Hoe heet jullie krant en zijn er meer foto’s van de wedstrijd van afgelopen weekend van de selectie ??

Laat een bericht achter

You must be logged in to post a comment.

Meer in Oefenwedstrijden
okt 28, 660 dagen geleden

KGB draait warm in oefenduel tegen De Valken (6-1)

KGB 1 – De Valken 1 6 – 1 (2 – 1) 27 oktober 2015 Na een weekend rust mocht KGB 1 gisteravond de wei in voor een oefenpartij tegen vierdeklasser De Valken 1. De ploeg uit Venhuizen, dit seizoen onder de verfrissende leiding van de nieuwe traine…

aug 19, 730 dagen geleden

Always Forward sluit oefencampagne af

Oefencampagne Always Forward 1 2015 – 2016 De A-selectie van Forward heeft in vergelijking met vorig jaar een aanzienlijke verandering ondergaan. De technische staf, weer aangevoerd door Dick de Boer, heeft nu de beschikking over een groep waarvan …

aug 19, 730 dagen geleden

Hollandia verliest oefenderby van Zwaluwen’30 (3-1)

Niels Joren opende in de 42e minuut in de oefenwedstrijd de score en bracht de 1-0 op het scorebord. Een minuut later was het Robin Schaaf die de stand gelijktrok en wat tevens de ruststand was. In de 75e minuut was het Ivo Rottiné die Hollandia doe…